Plenáris ülés

Időpont: 2014. június 19. csütörtök

Üléselnök: Kajáry Ildikó, a MAGYE főtitkára és Mosányi Emőke a MFFLT főtitkára

PROGRAM

13.00 – 13.20 – GYERMEKMŰSOR

13.20 – 14.20 – KÖSZÖNTŐK

Botka László – Szeged város polgármestere
Szabó Gábor – a Szegedi Tudományegyetem rektora

MEGNYITÓ

Gereben Ferencné dr. – MAGYE elnöke
Mogony Klára és Grábics László – ÉFOÉSZ Kommunikációs munkacsoport
Loványi Eszter – gyógypedagógus
Juhász Ágnes – a MFFLT elnöke

Kitüntetések átadása
Előterjesztő: Kajáry Ildikó főtitkár,  Átadja: Gereben Ferencné dr. a MAGYE elnöke

 

14.20 – 14.40   SZÜNET

 

14.40 – 15.00 – ELŐADÁS

Előadás címe: A rehabilitáció a gyógypedagógiában vagy a gyógypedagógia a rehabilitációban?

Előadó neve: Zászkaliczky Péter PhD, főiskolai tanár, dékán

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Összefoglalás:

A gyógypedagógia illetékességi körét a hagyományos értelmezés és a hétköznapi nyelvhasználat általában a gyermekekkel való bánásmódhoz, a közoktatás/köznevelés rendszeréhez köti, miközben a magyar gyógypedagógiai tradícióban már nagyon korán, Tóth Zoltánnál karakteresen is megjelenik az igény a felnőtt korú népesség ellátásba történő bevonására. Ezt a tendenciát Bárczi Gusztáv és Göllesz Viktor munkássága, a rehabilitáció fogalmának és rendszerének szisztematikus kimunkálása és kialakítása követi. Mára a nemzetközi tendenciák hatására a két fogalom és a két terület kapcsolata, rész–egész-viszonya szinte megfordulni látszik, aminek komoly és gyors következményekkel kell járnia a gyógypedagógus-képzés átalakulásának vonatkozásában is.”

 

15.00 – 15.20 – ELŐADÁS 

Előadás címe: Párhuzamok és ellenpontok a magyar gyógypedagógus-képzés

Előadó neve: Pukánszky Béla DSc. egyetemi tanár, intézetvezető

Delegáló intézmény, munkahely: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézet

Összefoglalás:

A hazai gyógypedagógus-képzés története olyan sajátos folyamat, amely sokat árul el azokról az iskolatörténeti és felsőoktatás-történeti korszakokról is, amelyeken átível. Ezt a jellegzetes processzust alaposabban vizsgálva új ismereteket nyerhetünk a gyógypedagógus szakma professzionalizációjának történetéről is. A magyar gyógypedagógus képzés történetének tendenciáit és egyes jellegzetes állomásait éppen ezért érdemes tágabb összefüggésrendszerbe helyezve vizsgálni. Előadásunkban arra vállalkozunk, hogy – erőteljesen támaszkodva Gordosné Szabó Anna ezirányú kiterjedt kutatásainak eredményeire is – bemutassuk azokat a legjellegzetesebb párhuzamokat és ellenpontokat, amelyek a magyarországi gyógypedagógus képzés és a többi pedagógus professzióra való intézményes felkészítés között mutathatók ki a hazai pedagógusképzés történetében. Előadásunk háttérkutatása során képzéstörténeti jellegű primer és szekunder forrásokat dolgoztunk fel. Ennek a kutatómunkának az eddigi eredményiről kívánunk számot adni.

 

15.20 – 15.40 – ELŐADÁS

Előadás címe: Fogyatékos emberek foglalkoztatásának hazai gyakorlata és perspektívái

Előadó neve: Kovács Gábor szociológus, ügyvezető

Delegáló intézmény, munkahely: Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft.

Összefoglalás:

A munkaképes korú fogyatékos emberek foglalkoztatásának sajátos gyakorlata alakult ki Magyarországon. Ez jelentősen eltér az Európai Unióban több évtizede kialakult modellektől.
A hazai foglalkoztatás még magán hordozza a rendszerváltoztatás előtti időszak egyes jegyeit, ugyanakkor – főleg a kétezres évek elejétől – egyre inkább integrálódnak az európai jó gyakorlatok egyes elemei is.
A foglalkoztatásban lévő fogyatékos emberek jelentős része védett körülmények közt dolgozik, egy része bentlakásos vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményben, míg mások erre a célra kialakított, az állam által akkreditált foglalkoztatónál. A nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás aránya ehhez képest elenyésző. Az elmúlt években jelentős jogszabályi változások történtek a nyílt munkaerőpiaci, nem támogatott foglalkoztatás arányának növelése érdekében. Az 1990-es évek közepén megjelent munkaerő-piaci szolgáltatást, munkaközvetítést nyújtó non-profit szervezetek jelentősége egyre inkább növekszik, jelenlétük egyre erősebb, munkájukkal az állam és a munkáltatók is egyre komolyabban számolnak. Szerepük elsősorban a nyílt munkaerőpiaci integráció szempontjából jelentős.

 

15.40 – 16.00 – ELŐADÁS

Előadás címe: Logopédiai rehabilitáció a gyógypedagógiában és a klinikumban

Előadó neve: Fehérné Kovács Zsuzsanna PhDs, főiskolai docens

Delegáló intézmény, munkahely: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Fonetikai és Logopédiai Tanszék / Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság

Összefoglalás:

A logopédiai rehabilitáció megvalósulásának lehetőségei és korlátai az állandóan változó jogszabályi környezetben. A fogalom értelmezése a képzési kimenetek es az elvárt szakmai kompetenciák tükrében. A köznevelésben és a klinikumban zajló logopédiai rehabilitációs célok, feladatok és tartalmak azonosságai és különbségei. A kiépült köznevelési ellátási rendszer mellett miért nem tud bővülni a klinikai logopédiai rehabilitációs tevékenység? Okok keresése, adatok elemzése. Elmélet és valóság: a logopediai kompetenciák különbségei a teammunkaban – egy kutatás eredményei.

 

19.00 –           TÁRSAS VACSORA