GDPR tájékoztató

Kérjük, töltse ki az alábbi űrlapot!  Adatkezelési Tájékoztató

  Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság

  A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság (rövidítve: MFFLT) (a továbbiakban: Adatkezelő) az egyesületi tagként regisztrálók (Érintett) adatait kezeli.
  Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

  Az Érintett az egyesületi tagként tett nyilatkozatában elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

  Definíciók

  a. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

  b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, melyet a belépési nyilatkozatában adott meg papíralapon, vagy online regisztráció során (név, születési idő, adóazonosító jel, foglalkozás, beosztás, tudományos fokozat, lakcím, telefon/fax, e-mail cím, értesítési cím, munkahely neve/címe/elérhetősége, nyelvismeret, egyéb társasági tagság);

  c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;

  d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
  e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben az MFFLT -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége;

  g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is -adatok feldolgozását végzi;

  i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  j. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  k. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  l. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

  m. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  n. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  Adatkezelés célja

  Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a tagok tájékoztatása (hírlevelek/értesítések) küldése érdekében tárolja és kezeli.

  Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelésre a Tagok önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

  Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1)
  bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel.

  Adatkezelő megnevezése

  Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai társaság (MFFLT)

  Az adatkezelés időtartama

  Az adatkezelés az egyesületi tagság idejére szól.

  A kezelt személyes adatok köre

  Tagsági regisztráció során megadott adatok

  Név, születési idő, adóazonosító jel, foglalkozás, beosztás, tudományos fokozat, lakcím, telefon/fax, e-mail cím, értesítési cím, munkahely neve/címe/elérhetősége, nyelvismeret, egyéb társasági tagság.

  Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

  Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő (MFFLT Elnöksége) és az Adatfeldolgozók jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

  Adatfeldolgozók megnevezése:

  Tárhely-szolgáltató cég

  Gmail (googlegroups)

  Rendszergazda/informatikus

  Könyvelő

  Budapest, 2018. 05. 17.